Forside

Drikkevand
1853 Vandforsyningen bestod dengang af nogle private brønde, plus de offentlige hvoraf de meste benyttede var de to vandpumper på torvet,
desuden en brønd ved Epedemisygehuset på Fennediget, og en pumpe ved kirkegården i Vestergade.
Byens reneste vand lå i gården til Brogade 18,
mange hentede rent vand fra kilden der lå på åsen nedenfor skrænten ved ”Claras kirkegård”. Efter en stor debat om kvaliteten af drikkevandet fra  byens brønde. Afholdes et stort borgermøde, den såkaldte vandværkssag i Kjøge. distrikslægen Matthiessen talte om byens dårlige postevand, især vandposten som stod ud for klosterkirkegården i Vestergade. Mange fra det bedre borgerskab fik Deres drikkevand tilkørt af Carl Post fra kilden på Gammel Køge aas. Brøndsætter Nielsen forespurgte om kvaliteten af drikkevandet, Rent og velsmagende lød svaret. (sandheden var at Carl Post fyldte vand fra vandposten ud for klosterkirkegården. Og beslutningen om et Vandværk i Køge blev vedtaget.

Det blev vedtaget at Køge skulle have et vandværk. Selve vandværket skulle ligge i Havneskovvænget bag Blegdammen og vandtårnet skulle bygges ved Norske Løve. Det første forslag til vandværket blev udarbejdet og afleveret til byens styrelse af ingeniørerne Englisch og Hansen, den 26. Juni 1859.

Vandtårnet ved Norske Løve blev bygget og taget i brug 26 novemberi 1892, der var 627 vandhaner koblet på nettet.

Det var 2 små 5 Hestes Gasmaskiner, 2 smaa pumper og 2 sandfiltre, et vandtårn ved Norske Løve.

Vandtårnet ved vandværket er bygger i 1924.Vi skal spare på det dyre Vand ??

Kaffe direktiv

Forbud mod kaffedrikning
I 1783 udstedte kong Christian 7 en forordning som forbød kaffedrikning. - Dette affødte følgende skrivelse til Biskop Hee
og stiftsbefalingsmand baron Gyldenkrone i Århus: -
Da hans kgl Maj under den 17. hujus (i denne måned) har ladet udgå en allernådigst forordning til at forebygge den sig i bondestanden - sidst også her i rigerne - indsnegne ødsle forbrugelse af mad og drikke med videre. hvorved tillige kaffedrikningnen er forbudt og i min allerhøjestbemeldte hans majestæt særdeles ønsker kaffedrikning blandt almuen på landet forhindret ved hjælp af passende straffe .
og da der er stor forskel på bondestandens overmådighed fra provins til provins. så skal man tjenstligt anmode Deres excellence og Deres højærværdighed
om at ville - så vidt som det er dem anbetroende stift angår -meddele kancelliet Deres udførlige betænkning. for at man derved sættes i stand til at gøre hans Maj. allerunderdanigst forestilling om en fuldkommen bestemmelse i denne sag.